keyvisual image
keyvisual image
keyvisual image
keyvisual image
keyvisual image

Kaj je
vizija 3 + 1?

Je vizija Skupine GEN za razogljičenje slovenske oskrbe z elektriko do leta 2035 in hkrati na dolgi rok zadovolji potrebe po električni energiji, ki se bodo po predvidevanjih do leta 2050 vsaj podvojile.

Še več, Vizija 3 + 1 je odgovor, kako bomo do leta 2035 ne le dosegli, ampak tudi presegli slovenske in evropske energetske in okoljske cilje, obenem pa poskrbeli za ohranjanje konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe odjemalcev vseh velikosti.

jpeg image

Kaj sestavlja
vizijo 3 + 1?

Vizija 3 + 1, ki jo prvenstveno tvorijo jedrska, hidro in sončna energija, prispeva k uresničitvi cilja podnebne nevtralnosti. V kombinaciji današnjih in prihodnjih povečanih proizvodnih zmogljivosti ponujamo stabilen, cenovno konkurenčen in nizkoogljičen elektroenergetski načrt za Slovenijo in širšo regijo.

Osrednji temelj te vizije je drugi blok jedrske elektrarne (JEK2), ki bo zagotavljal odpornost celotnega elektroenergetskega sistema, ekonomsko, okoljsko in strateško vzdržnost ter zanesljivo in zadostno oskrbo slovenskih porabnikov. Pomembno dopolnitev temeljnemu viru, jedrski energiji, prestavljata vodna in sončna energija kot obnovljiva vira, ter plinska energija kot sistemska rezerva.

3 NIZKOOGLJIČNI VIRI

Prispevajo k uresničitvi cilja podnebne nevtralnosti

jpeg image

JEDRSKA
ENERGIJA

Več
jpeg image

HIDRO
ENERGIJA

Več
jpeg image

SONČNA
ENERGIJA

Več

1 REZERVNA ZMOGLJIVOST

Zagotavljajo stabilnost elektroenergetskega sistema

jpeg image

PLIN

Več

Zakaj
vizija 3 + 1?

Poleg zasledovanja osrednjega cilja podnebne nevtralnosti, Vizija 3+1 naslavlja številne vidike prihodnje energetske oskrbe Slovenije.

Zagotavlja cenovno dostopnost električne energije, kar je ključno za celotno družbo od gospodarstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja do kmetijstva in ostalih sektorjev.

Predstavlja tudi trden temelj za zanesljivo oskrbo z električno energijo, ki bo v prihodnje tudi zaradi predvidoma podvojene porabe še kako pomembna.

Nenazadnje pa je uresničitev Vizije 3+1 ključna tudi za zmanjšano odvisnost od uvoza električne energije, kar bo vplivalo na številna področja javnega in zasebnega življenja.

Več
Zakaj vizija 3+1

Zakaj je električna energija energija prihodnosti?

Energija prihodnosti?
Električna

Poraba električne energije bo v prihodnje močno naraščala, zaradi česar ji pravimo tudi energija prihodnosti. Čeprav obstaja več scenarijev (ELES, MZI) naraščanja porabe električne energije v Sloveniji, je vsem skupno, da se bo poraba električne energije v Sloveniji do leta 2050 podvojila ter tako s sedanjih 14 TWh letno narasla na preko 25 TWh letno.

Elektrifikacija?
Naraščujoča

Razlogov za naraščanje porabe električne energije je več, ključni pa so elektrifikacija prometa, digitalizacija, hlajenje ter ogrevanje, kjer toplotne črpalke pospešeno nadomeščajo peči na drva, zemeljski plin ali kurilno olje. Zgolj elektrifikacija 1/3 slovenskega osebnega voznega parka bi povečala porabo električne energije za 2 TWh, medtem bo elektrifikacija hlajenja in ogrevanja letno porabo povečala za 3 TWh, digitalizacija pa še za dodatno 1 TWh.

Elektrifikacija

Svetla prihodnost?
Brez tveganja

Hitro naraščajoči krivulji porabe električne energije mora slediti tudi krivulja proizvodnje električne energije, saj bo v nasprotnem primeru Slovenija močno (tudi preko 60%) uvozno odvisna. S tolikšno uvozno odvisnostjo bi Slovenija povečala tveganja za izpade električne energije, poleg tega pa bi tako gospodinjstva kot tudi industrija plačevali precej višje cene električne energije.

Slovenija mora torej v relativno kratkem času podvojiti proizvodnje kapacitete električne energije, ob tem pa mora poiskati še nadomestilo za proizvedeno električno energijo iz fosilnih virov v TEŠ, ki na letni ravni zagotavlja 4 TWh. Zaustavitev TEŠ ob hkratnem povečanju porabe torej skupaj predstavljata 10 TWh letne porabe električne energije.

  • Hidroelektrarne
  • Termoelektrarne
  • Jedrska elekrarna NEK 50%
  • Drugi viri
  • JEK 2
  • Uvoz
  • ELES (nižji scenarij)
  • ELES 2019-2027
  • Mzi (2017)

Vizija 3+1?
Polna plusov

Vizija 3 + 1 zagotavlja proizvodnjo nujno potrebnih 10 TWh električne energije za naraščajoče energetske potrebe, in sicer 9 TWh JEK2, še dodatno 1 TWh pa novo zgrajene sončne elektrarne ter novo zgrajene hidroelektrarne na srednji in spodnji Savi.

Z uresničitvijo Vizije 3 + 1 bo Slovenija dobila 10 TWh nizkoogljične električne energije, ki bo omogočala gospodarski razvoj, blaginjo ljudi ter hkrati varovala naravo in okolje. Načrtovani viri električne energije znotraj Vizije 3 + 1 so varni in okolju prijazni, poleg tega imajo majhen prostorski odtis in tako pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Ob tem Vizija 3 + 1 predstavlja temelj, ki lahko zagotavlja sprejemljivo, predvidljivo in stabilno ceno električne energije, kar omogoča konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zmanjšuje tveganja za energetsko revščino.

Vizija 3+1? Polna plusov Vizija 3+1? Polna plusov

Pogosta vprašanja

Energetska samozadostnost je temelj nacionalne suverenosti in je osrednji vzvod za dolgoročno obvladovanje izjemno zahtevnih razmer na evropskem energetskem trgu, v soodvisnosti s katerim živimo. Projekcije do leta 2050 napovedujejo podvojitev letne porabe električne energije. V Sloveniji se soočamo tudi z relativno visoko starostjo energetskih objektov, zato v prihodnjih letih pričakujemo večji primanjkljaj doma proizvedene električne energije, ki ga bo treba nadomestiti. Slovenija trenutno uvaža med 15 % in 20 % električne energije. Dejstvo pa je, da bomo brez novih proizvodnih virov do leta 2035 energetsko uvozno odvisni v več kot 50 %, kar je z vidika nacionalne varnosti oskrbe z energijo nesprejemljivo. Zato najkasneje dotlej potrebujemo vsaj za 10 TWh novih virov energije, ki pa morajo biti skladno s podnebnimi zavezami nizkoogljični.

Energetska prihodnost Slovenije je pomembna za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, zdajšnje in predvsem prihodnjih generacij. Današnje odločitve bodo vplivale na dostopnost električne energije in blaginjo prebivalcev v prihodnjih desetletjih. Tako kot nam elektrarne, ki so jih v Sloveniji načrtovali in zgradili pred desetletji, še danes zanesljivo zagotavljajo dragoceno energijo.

Zanesljiva oskrba z energijo po dostopni ceni je ključen temelj nemotenega in razvojno naravnanega delovanja družbe in njenega gospodarstva. Vse to prinaša kakovostna delovna mesta, prispeva k družbeni blaginji, kakovosti življenja in omogoča osnovne pogoje za družbeni in gospodarski razvoj.

Celovit standard življenja bo rasel samo tam, kjer bodo uspeli zagotoviti zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo z energijo. To predstavlja osnovo družbene blaginje.

V Skupini GEN z Vizijo 3 + 1 odgovarjamo na energetske, okoljske in ekonomske izzive prihodnosti. Osrednji temelj vizije je drugi blok jedrske elektrarne (JEK2), ki bo zagotavljal odpornost celotnega elektroenergetskega sistema, ekonomsko, okoljsko in strateško vzdržnost ter zanesljivo in zadostno oskrbo slovenskih porabnikov. Komplementarno dopolnitev temeljnemu viru - jedrski energiji, predstavljata vodna in sončna energija kot obnovljiva vira, ter plinska energija kot sistemska rezerva.

Ta energetska mešanica lahko v obstoječem in načrtovanem prihodnjem okrepljenem proizvodnem portfelju Skupine GEN do leta 2035 razogljiči celotno slovensko proizvodnjo elektrike in hkrati zadovolji rastoče potrebe po električni energiji, ki bodo naraščale zaradi učinkovite rabe energije, elektrifikacije prometa, ogrevanja in hlajenja, digitalizacije družbe in opustitve premoga.

Slovenija ima 40 let izkušenj odličnega, zanesljivega in konkurenčnega obratovanja NEK, imamo ljudi z znanjem, ki razumejo jedrsko tehnologijo, imamo razvit jedrski ekosistem. Z vso to osnovo ima Slovenija veliko konkurenčno prednost, saj obvladamo tehnologijo, ki bo pomembno prispevala tako k neodvisnosti od fosilnih virov kot tudi zanesljivosti oskrbe in trajnostnemu razvoju.

Jedrska energija je na ravni Evrope že danes največji posamični nizkoogljični vir električne energije, njena vloga pa se ob aktualnih energetskih in geopolitičnih izzivih vse bolj krepi. Jedrske elektrarne pri proizvodnji električne energije praktično ne proizvajajo izpustov, po raziskavah Medvladnega panela za podnebne spremembe imajo skozi celotni življenjski cikel proizvodnje energije le 12 g/kWh izpustov toplogrednih plinov. Delovanje jedrskih elektrarn je skoraj povsem neodvisno od vremenskih razmer, hkrati pa za svoje obratovanje ne potrebujejo veliko prostora, zato so idealen vir za zagotavljanje stabilnosti elektroenergetskega sistema.

Nosilec Vizije 3 + 1 je Skupina GEN, natančneje krovna družbe skupine GEN energija d.o.o. Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. V družbah, vključenih v Skupino GEN, je kar 99 % vse električne energije iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov, tj. jedrske, vodne in sončne energije. Skupaj s hčerinsko družbo GEN-I jo tržimo in prodajamo na domačem in več kot 20 maloprodajnih in veleprodajnih trgih po vsej Evropi. Tok kapitala usmerjajo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.